Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

GRUPA CARGO Sp. z o. o. Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Nowatorska metoda procesu dydaktycznego w technologii VR prowadząca do wprowadzenia na rynek innowacyjnych szkoleń kierowców zawodowych”

 
Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego procesu dydaktycznego kierowców zawodowych opracowanego na podstawie przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Proces realizowany będzie w technologii wirtualnej rzeczywistości (virtual reality - VR) z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań sprzętowych takich jak zestawy do wirtualnej rzeczywistości z hełmem, kontrolerami, a także czujnikiem odwzorowującym ruch dłoni i palców, a także bieżni kierunkowej. Dzięki wdrożeniu technologii VR Spółka wprowadzi na rynek 3 usługi, które zostały opracowane w wyniku prac B+R, tj. szkolenia z:
1/ CZYNNOŚCI OBSŁUGOWO-ADMINISTRACYJNYCH POJAZDÓW,
2/ MOCOWANIA ŁADUNKÓW,
3/ TRANSPORTU ŁADUNKÓW PŁYNNYCH.
 
Usługi świadczone w kilku językach z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań ICT będą przełomem w szkoleniach kierowców zawodowych i przyniosą szereg korzyści nie tylko Wnioskodawcy, ale również dla branży transportowej.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 555 650,00 PLN

Wartość projektu: 4 252 110,00 PLN

 


GRUPA CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA re­ali­zu­je pro­jekt do­fi­nan­so­wa­ny z Fun­du­szy Eu­ro­pej­skich

Opracowanie, komercjalizacja i wdrożenie innowacyjnego systemu kształcenia umiejętności wykorzystywanych w celu poprawy bezpieczeństwa podczas akcji ratowniczych

W wyniku realizacji projektu spółka opracuje innowacyjny system szkoleń dla ratowników i dyspozytorów górniczych, który dzięki wykorzystaniu adaptacyjnego drzewa decyzyjnego, wirtualnej rzeczywistości zwiększy skuteczność szkoleń ratowników i dyspozytorów górniczych. W efekcie projekt przyczyni się do ochrony życia ludzkiego uczestników akcji oraz ratowanych.

Realizacja prac B+R wraz z komercjalizacją i wdrożeniem wyników pozwoli rozszerzyć ofertę o INNOWACYJNY SYSTEM SZKOLEŃ umożliwiający szkolenia w warunkach odwzorowujących rzeczywiste, uwzględniających różne zachowania w sytuacji silnego stresu i zagrożenia życia.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 888 425,95 PLN

Wartość projektu: 5 848 161,60 PLN


GRUPA CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA re­ali­zu­je pro­jekt do­fi­nan­so­wa­ny z Fun­du­szy Eu­ro­pej­skich

Stworzenie innowacyjnego systemu wspomagania procesu szkolenia i doskonalenia kierowców zawodowych w ujęciu wielopłaszczyznowej techniki przygotowania do zawodu kierowcy w ujęciu nowoczesnych narzędzi szkoleniowych platformy ruchu i VR oraz AR

Realizacja projektu polegać będzie na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, w których efekcie ma powstać innowacyjny system wspomagania procesu szkolenia i doskonalenia kierowców zawodowych w ujęciu wielopłaszczyznowej techniki przygotowania do zawodu kierowcy w ujęciu nowoczesnych narzędzi szkoleniowych platformy ruchu i VR oraz AR.

Wnioskodawca zamierza przeprowadzić prace badawcze wraz z ich analizą szczegółową, gdzie wyniki otrzymane z pierwszych prób będą wsadem merytorycznym do tworzenia pierwszego symulatora opartego o technologię VR/MR w połączeniu z platformą ruchu. Powiązanie takie pozwoli na stworzenie innowacyjnego urządzenia na skalę światową, które będzie w stanie generować szkolenia na różnych markach pojazdu oraz będzie mogło przeprowadzać dedykowane instruktarze w zależności od obserwowanego pola wewnątrz kabiny.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 794 240,00 PLN

Wartość projektu: 5 664 600,00 PLN

 

 


 

GRUPA CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA re­ali­zu­je pro­jekt do­fi­nan­so­wa­ny z Fun­du­szy Eu­ro­pej­skich

Stworzenie innowacyjnego systemu wspomagającego proces szkolenia i doskonalenia kierowców uwzględniającego indywidualne cechy psychomotoryczne oraz zachowania kierowcy w ruchu drogowym i warunkach specjalnych.

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego systemu wspomagającego proces szkolenia i doskonalenia kierowców uwzględniającego indywidualne cechy psychomotoryczne oraz zachowania kierowcy w ruchu drogowym i warunkach specjalnych.

W wyniku realizacji projektu nastąpi wdrożenie w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa powstałego w wyniku prac badawczo-rozwojowych innowacyjnego systemu wspomagania szkolenia, którego integralna częścią będzie rejestrator zachowań kierowcy, aplikacja analizująca dane oraz innowacyjny symulator jazdy pojazdem ciężarowym i autobusem o 6-ciu stopniach swobody.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 288 862,50 PLN

Wartość projektu: 5 603 077,00 PLN

 


 

Wzrost innowacyjności usług poprzez zakup innowacyjnych mobilnych symulatorów jazdy ciężarówką i autobusem.

GRUPA CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA re­ali­zu­je pro­jekt do­fi­nan­so­wa­ny z Fun­du­szy Eu­ro­pej­skich Wzrost innowacyjności usług poprzez zakup innowacyjnych mobilnych symulatorów jazdy ciężarówką i autobusem.


Projekt Wzrost innowacyjności usług poprzez zakup innowacyjnych mobilnych symulatorów jazdy ciężarówką i autobusem zakłada znaczące ulepszenie szkoleń transportowych (innowacja procesowa) oraz oddanie zupełnie nowych (innowacja produktowa) oferowanych przez Wnioskodawcę poprzez zakup 3 innowacyjnych mobilnych symulatorów jazdy samochodem ciężarowym i autobusem. Założenia innowacyjnego symulatora zostały wypracowane przez Wnioskodawcę na podstawie doświadczeń własnych oraz analizie postępu technologicznego i trendów na rynku. Nowe innowacyjne symulatory dadzą możliwość jeszcze lepszego (zarówno w wymiarze jakościowym, jak również poszerzenia możliwości symulatorów) prowadzenia obowiązkowych szkoleń dla kierowców zawodowych zgodnie z przepisami z 8 kwietnia 2011 r. w zakresie wymogów technicznych, które muszą spełniać symulatory.

Dzięki realizacji projektu firma wdroży ulepszone i nowe następujące usługi:

Dofinansowanie projektu z UE: 1 999 999,50 PLN

Wartość projektu: 7 928 571,41

 


Opracowanie innowacyjnej integracji nowoczesnych urządzeń telemetrii oraz infrastruktury w celu automatyzacji Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy

GRUPA CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA re­ali­zu­je pro­jekt do­fi­nan­so­wa­ny z Fun­du­szy Eu­ro­pej­skich Opracowanie innowacyjnej integracji nowoczesnych urządzeń telemetrii oraz infrastruktury w celu automatyzacji Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy.

Przedmiotem projektu jest zakup i implementacja rozbudowanego, dedykowanego pod nasze potrzeby narzędzia teleinformatycznego (systemu oraz niezbędnego wyposażenia do jego prawidłowej działalności) w postaci innowacyjnej integracji nowoczesnych urządzeń telemetrii oraz infrastruktury w celu pełnej automatyzacji ODTJ GRUPY CARGO. Zaproponowane rozwiązanie pozwoli na świadczenie innowacyjnych usług szkoleniowo – badawczych na w pełni zautomatyzowanej i innowacyjnej platformie do badań i doskonalenia techniki jazdy. Proponowane rozwiązanie stanowi w istocie faktycznie zintegrowane kompleksowe rozwiązanie do edukacji i doskonalenia właściwych postaw komunikacyjnych oraz prac badawczo-rozwojowo-naukowych i w takiej skali automatyzacji nie ma odpowiednika w takiej skali działania w naszym kraju.

Do­fi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu z UE: 1 997 950,00 PLN

War­tość pro­jek­tu: 6 862 170,00 PLN


 

Znaczący wzrost konkurencyjności Grupy CARGO poprzez stworzenie multifunkcjonalnej platformy edukacyjno-szkoleniowej

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa projektu: Znaczący wzrost konkurencyjności Grupy CARGO poprzez stworzenie multifunkcjonalnej platformy edukacyjno-szkoleniowej

Beneficjent: GRUPA CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Wartość projektu: 984 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 400 000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl

MISJA GRUPY CARGO

“Misją Grupy CARGO jest innowacyjny i zrównoważony rozwój w branży szkoleniowej, zapewniający stały i długofalowy wzrost wartości organizacji oraz wspieranie rozwoju klienta biznesowego i indywidualnego. Będąc liderem szkoleń transportowych i jedynym ODTJ-em w woj. śląskim dbamy o wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

PARTNERZY

Zapisz się do naszego newslettera - będziesz otrzymywać najświeższe informacje o aktualnej ofercie oraz promocjach
GRUPA CARGO

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
43-603 Jaworzno, ul. K. Darwina 17
NIP 632-200-86-83

DANE KONTAKTOWE

tel.: +48 32 413 88 00
fax: +48 32 413 88 11

Email: biuro(at)cargo.edu.pl


BIURO OBSŁUGI KLIENTA - GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek 8:00 - 16:00

Środa 8:00 - 18:00

GODZINY PRACY PRACOWNIKÓW BIUROWYCH

Poniedziałek - Piątek 8:00 -16:00