Regulamin ODTJ

OŚRODKA DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY GRUPY CARGO

 

 1. SŁOWNIK
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Grupy CARGO położonego w Jaworznie przy ul. Karola Darwina 17.
 2. Ilekroć w Regulaminie pojęcia poniższe zapisane zostaną z wielkiej litery, nadaje im się następujące brzmienie:
  1. ODTJ lub Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy – Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Grupy CARGO położony w Jaworznie (43-603) przy ul. Karola Darwina 17;
  2. Infrastruktura – wszelkie wyposażenie oraz elementy składowe Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w skład których wchodzą między innymi 1) miejsca przeznaczone do prowadzenia zajęć praktycznych, w tym plac manewrowy; płyta poślizgowa prostokątna; mechaniczne urządzenie destabilizujące tor jazdy; płyta poślizgowa stanowiąca wycinek pierścienia o kącie rozwarcia nie mniejszym niż 120 stopni; tor szkoleniowy; tor ziemny; przeszkody stałe; 2) budynek administracyjno – biurowy w skład którego wchodzą m.in. sale wykładowe
  3. Zarządzający – GRUPA CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Jaworznie przy ul. Karola Darwina 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000535487; NIP: 6322008683; REGON: 243042065 oraz osoby upoważnione do działania w jej imieniu;
  4. Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z Infrastruktury oraz zaplecza technicznego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy na podstawie stosownej umowy zawartej z Zarządzającym;
  5. Organizator – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która na podstawie stosownej umowy najmu zawartej z Korzystającym korzysta z całości lub określonej części Infrastruktury Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy;
  6. Instruktor – osoba która sprawuje nadzór nad osobą korzystająca z ODTJ posiadająca uprawnienia instruktora techniki jazdy, o których mowa w art. 117 ustawy o Kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku (tj. z dnia 16 stycznia 2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 155).
  7. Instruktor prowadzący – osoba, która sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem szkolenia i pracą innych instruktorów realizujących szkolenia na terenie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy;
  8. Dyspozytor ruchu – osoba upoważniona przez Zarządzającego do kierowania ruchem pojazdów na terenie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy, a w przypadku jej nieobecności kierownik Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy lub jego zastępca;
  9. Diagnosta – pracownik Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów CARGO, osoba upoważniona przez Zarządzającego do kierowania ruchem pojazdów na terenie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy;
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Na terenie ODTJ mogą przebywać wyłącznie osoby, które na podstawie umowy zawartej z Zarządzającym są uprawnione do korzystania z Infrastruktury i zaplecza technicznego ODTJ, albo przebywają na terenie ODTJ w celu dopełnienia formalności koniecznych do zawarcia z Zarządzającym umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
 2. Dopuszcza się możliwość przebywania na terenie ODTJ klientów, gości, firmy wykonujące prace na terenie ODTJ lub firmy wynajmujące obiekt tylko w przypadku, gdy towarzyszyć będzie pracownik/osoba upoważniona przez Zarządzającego do przebywania na tym terenie.
 3. Dokumentami uprawniającymi do przebywania na terenie ODTJ są:
 1. Pozwolenia jednorazowe
 2. Pozwolenia czasowe

Dokumenty wyżej wymienione wydawane i ewidencjonowane są w Dziale Administracji.

 1. Osoby w wieku do lat 15 obowiązane są przebywać na terenie ODTJ pod opieką pełnoletniego opiekuna.
 2. Przed przystąpienie do korzystania z infrastruktury ODTJ Użytkownicy oraz pozostałe osoby przebywające na terenie ODTJ zobowiązane są zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz potwierdzić akceptację jego postanowień poprzez złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem udostępnionym przez Zarządzającego.
 3. Wszyscy Użytkownicy ODTJ oraz inne osoby przebywające na terenie ODTJ zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania postanowienie niniejszego Regulaminu, wskazówek oraz poleceń Zarządzającego, Dyspozytora ruchu, instruktorów techniki jazdy a także przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku (tj. z dnia 30 sierpnia 2012 Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) Prawo o ruchu drogowym.
 4. Osoby w stanie po spożyciu alkoholu oraz osoby nietrzeźwe lub osoby będące pod wypływem środków odurzających nie mają prawa użytkować infrastruktury ODTJ. Na terenie ODTJ obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Użytkownicy korzystający z ODTJ obowiązani są do zachowania w trakcie jazdy prędkości zaleconej przez Dyspozytora ruchu i Instruktora oraz obowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności wobec innych osób i pojazdów przebywających na terenie ODTJ.
 2. Użytkownicy korzystający z ODTJ są uprawnieni do rozpoczęcia jazdy na ODTJ dopiero po wydaniu przez Dyspozytora ruchu lub Instruktora ustalonego sygnału oraz obowiązani są do zakończenia jazdy niezwłocznie po zasygnalizowaniu przez Dyspozytora lub Instruktora końca jazdy. Jazda po infrastrukturze ODTJ jest dozwolona wyłącznie w kierunku wskazanym przez Dyspozytora ruchu lub Instruktora.
 3. Ponad powyższe Użytkownicy zobowiązani są do:
  1. poinformowania Zarządzającego, Dyspozytora ruchu lub Instruktora, o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach, awariach lub uszkodzeniach w kierowanym pojeździe oraz w infrastrukturze ODTJ;
  2. zaopatrzenia się odpowiednią odzież (kamizelka odblaskowa), zgodnie z przepisami prawa i wymogami wynikającymi ze sposobu użytkowania Infrastruktury ODTJ;
  3. bezwzględnego przestrzegania i stosowania znaków i sygnałów ostrzegawczych (wizualnych i dźwiękowych) wydawanych przez Dyspozytora ruchu, Instruktorów lub Diagnosty;
  4. poruszania się wyłącznie po drogach (asfaltowych, betonowych, szutrowych) będących elementami konfiguracji toru, tak, aby nie narażać na zniszczenie terenów zielonych oraz infrastruktury ODTJ;
  5. zachowania szczególnej ostrożności podczas przechodzenia lub przejeżdżania przez teren wykorzystywany przez innych użytkowników Infrastruktury, z przestrzeganiem bezwzględnego zakazu wchodzenia poza bariery ochronne w pobliżu wszelkich elementów Infrastruktury;
  6. parkowania pojazdów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych;
  7. natychmiastowego wstrzymania jazd lub innych działań i bezzwłocznego powiadomienia Zarządzającego, Dyspozytora ruchu lub Instruktora, w przypadku powstania jakichkolwiek zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi lub mienia, określając skalę i rodzaj zagrożeń, miejsce i czas ich wystąpienia oraz przyczyny;
  8. ścisłego przestrzegania godzin rozpoczęcia i zakończenia czasu korzystania z ODTJ oraz opuszczenia Infrastruktury bez wezwania, niezwłocznie po upływie czasu, na jaki Infrastruktura została udostępniona;
  9. zgłoszenie Dyspozytorowi ruchu lub Instruktorowi potrzebę opuszczenia terenu ODTJ w trakcie trwania szkolenia (WC, palarnia). Osoby opuszczające strefę ruchu na terenie ODTJ tylko pod nadzorem Dyspozytora ruchu lub Instruktora.
  10. nie zaśmiecania ODTJ oraz pokrycia wszelkich szkód wyrządzonych podczas lub w związku z korzystaniem z Infrastruktury.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA – POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE
 1. Korzystania z Infrastruktury ODTJ możliwe jest przy wykorzystanie pojazdu należącego do Użytkownika lub przy użyciu pojazdu stanowiącego własność Zarządzającego. Niezależnie od rodzaju wykorzystywanego pojazdu Użytkownik obowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do poleceń Dyspozytora ruchu oraz Instruktora.
 2. W przypadku zamiaru użycia przez Użytkownika pojazdu należącego do niego, Użytkownik obowiązany jest dostarczyć pojazd do ODTJ. Pojazd ten winien być w należytym stanie technicznym stwierdzony aktualnym badaniem technicznym stosownie do wymogów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach z dnia 26 czerwca 2012 roku (tj. z dnia 21 kwietnia 2015 roku Dz. U. z 2015 poz. 776).
 3. Pojazd, o którym mowa w ust 2 powyżej, powinien bezwzględnie posiadać ważne ubezpieczenie OC, NNW.
 4. Jazdy z wykorzystaniem Infrastruktury odbywać się mogą wyłącznie pod opieką Instruktora lub innej osoby upoważnionej przez Zarządzającego, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 5. Użytkownik może korzystać z Infrastruktury pod opieką własnego Instruktora, przy czym osoba ta winna przed rozpoczęciem jazd okazać Dyspozytorowi ruchu ważną legitymację instruktora techniki jazdy. Instruktor, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie może szkolić jednocześnie więcej niż jednej osoby.
 6. Instruktor, o którym mowa w ust. 5 powyżej ponosi solidarną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Użytkownika w związku z korzystaniem z ODTJ.
 1. ZAWARCIE UMOWY
 1. Korzystanie z Infrastruktury możliwe jest wyłącznie na podstawie odrębnej pisemnej umowy zawartej z Zarządzającym określającej szczegółowo termin oraz zakres usługi.
 2. Użytkownik może dokonać rezerwacji terminu oraz zakresu usług (dalej „Rezerwacja”), które miałby świadczyć na jego rzecz Zarządzający na terenie ODTJ telefonicznie, poprzez email bądź osobiście w siedzibie Zarządzającego. W przypadku dokonania rezerwacji telefonicznie lub przez email, Zarządzający niezwłocznie przesyła Użytkownikowi na wskazany przez niego adres email wiadomość potwierdzającą przyjęcie Rezerwacji oraz zawierającej komplet danych jej dotyczących.
 3. Należność za usługi świadczone na terenie ODTJ przez Zarządzającego określa się indywidualnie, przy czym wysokość wynagrodzenie Zarządzającego uzależniona jest każdorazowo od czasu użytkowania oraz zakresu użytkowanej Infrastruktury.
 4. Należność, o którym mowa w ustępie poprzedzającym płatne będzie na rzecz CARGO na podstawie stosownej faktury VAT, wystawionej przez CARGO po zakończeniu danego szkolenia
 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, płatne będzie w terminie do 14 dni licząc od daty wystawienia przez CARGO faktury VAT, na rachunek bankowy CARGO wskazany w fakturze.
 6. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Partnera.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Zarządzający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, zarówno na osobie, jak i na mieniu, powstałe w związku lub podczas korzystania z ODTJ przez osoby, którym ODTJ został udostępniony. W szczególności Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u osób uczestniczących w jazdach z wykorzystaniem Infrastruktury, i jakichkolwiek innych osób trzecich, ani za szkody powstałe w pojazdach wykorzystywanych do jazd z wykorzystaniem Infrastruktury.
 2. Samochody użyczone przez Zarządzającego są objęte pełnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej na torze oraz w przypadku podróży, na trasach określonych przez Dyspozytora ruchu lub Instruktora.
 3. Jakiekolwiek uszkodzenie samochodu musi być natychmiast zgłoszone Dyspozytorowi ruchu lub instruktorowi. Od chwili przyjęcia pojazdu do chwili zwrotu.
 4. Użytkownik bierze na siebie pełną odpowiedzialność w stosunku do Zarządzającego za zniszczenie pojazdu lub jego uszkodzenie w wyniku rażącego niedbalstwa lub umyślnego wykroczenia.
 5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Zarządzającemu oraz upoważnionym przez niego pracownikom przysługuje prawo nakazania opuszczenia ODTJ, niezależnie od czasu, jaki pozostał do zakończenia okresu, na jaki ODTJ został udostępniony, bez prawa do ubiegania się przez nich zwrotu opłaty za świadczoną usługę.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszym Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku.
 2. Szczegółowe warunki korzystania z ODTJ będą każdorazowo określone w odrębne umowy zawartej przez Użytkownika z Zarządzającym.
 3. Wszelkie spory wynikłe na tle interpretacji i stosowania niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane polubownie, a w razie braku możliwości dojścia do porozumienia, organem rozstrzygającym będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zarządzającego.
MISJA GRUPY CARGO

“Misją Grupy CARGO jest innowacyjny i zrównoważony rozwój w branży szkoleniowej, zapewniający stały i długofalowy wzrost wartości organizacji oraz wspieranie rozwoju klienta biznesowego i indywidualnego. Będąc liderem szkoleń transportowych i jedynym ODTJ-em w woj. śląskim dbamy o wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

PARTNERZY

Zapisz się do naszego newslettera - będziesz otrzymywać najświeższe informacje o aktualnej ofercie oraz promocjach
GRUPA CARGO

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
43-603 Jaworzno, ul. K. Darwina 17
NIP 632-200-86-83

DANE KONTAKTOWE

tel.: +48 32 413 88 00
fax: +48 32 413 88 11

Email: biuro(at)cargo.edu.pl


BIURO OBSŁUGI KLIENTA - GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek 8:00 - 16:00

Środa 8:00 - 18:00

GODZINY PRACY PRACOWNIKÓW BIUROWYCH

Poniedziałek - Piątek 8:00 -16:00