Regulamin platformy e-cargo

Regulamin portalu E-cargo

Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa warunki i tryb świadczenia usług drogą elektroniczną przez GRUPA CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Jaworznie za pośrednictwem portalu e-cargo.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
  • Google Analytics – oprogramowanie umożliwiające śledzenie ruchu na stronie internetowej pod którą dostępny jest portal e-cargo, oraz monitorowanie prowadzonych działań marketingowych;
  • Hasło – ciąg znaków konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu przez Użytkownika do Konta, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji;
  • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.);
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Konto – zbiór zasobów w Portalu e-cargo przypisanych danemu użytkownikowi;
  • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Portalu e-cargo;
  • Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Użytkownika Konta, dokonywana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu e-cargo;
  • Portal e-cargo – stworzona przez Usługodawcę platforma informatyczno-edukacyjna, dostępna po adresem http://platforma.cargo.edu.pl; podłączona do sieci Internet, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Usługodawcę/lub jego partnerów;
  • Strona – Usługodawca lub Użytkownik;
  • Usługodawca – GRUPA CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w (43-603) Jaworznie przy ul. Karola Darwina 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr KRS: 0000535487, NIP: 6322008683, o kapitale zakładowym w wysokości 2.783.852,43 zł (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa złote czterdzieści trzy grosze);
  • Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność prawną;
  • Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, o których mowa w pkt III.
 3. Prawa do treści udostępnianych w ramach Portalu e-cargo, w szczególności prawa autorskie, nazwa Portalu e-cargo, znaki towarowe Usługodawcy oraz jego partnerów, wchodzące w tym m. in. zdjęcia, elementy graficzne, opisy prezentowanych usług, podlegają ochronie, a ich wykorzystywanie w jakikolwiek sposób bez zgody Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów jest zabronione pod rygorem podjęcia odpowiednich kroków prawnych w tym skierowania sprawy do Sądu i dochodzenia odszkodowania za zaistniałe naruszenia.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu e-cargo w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, dobrymi obyczajami i podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Rejestracja

 1. Rejestracja w ramach Portalu e-cargo następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego w prawidłowy sposób oraz w niezbędnym zakresie.
 2. W celu prawidłowej rejestracji Użytkownik obowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia Konta.
 3. Użytkownik zarejestrowany na Portalu e-cargo otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość potwierdzającą założenie Konta.
 4. Aby skorzystać z Konta Użytkownik używa przypisanego mu loginu i hasła.

Zakres Usług:

 1. Usługi świadczone poprzez Portal e-cargo polegają na zapewnieniu dostępu online do części lub całości zasobów informacyjnych Portalu. Użytkownikowi udostępniane są szkolenia na temat wybrany z oferty Usługodawcy.
 2. Usługi są płatne. Dostęp do usług przysługuje na określonych warunkach i przez czas określony dla danej usługi wyłącznie Użytkownikom, którzy wykupili dostęp do usługi. Uprawniony Użytkownik uzyskuje dostęp do zasobów poprzez zarejestrowane Konto.
 3. Hasło uprawnia do uruchomienia usługi przez jednego Użytkownika. Udostępnienie hasła osobom nieuprawnionym może uniemożliwić korzystanie z Konta.

Warunki świadczenia usług

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
  • przeglądarka z minimalnym numerem wersji: Firefox 30, Chrome 40, Internet Explorer 9;
  • włączona obsługa Cookies i Java Script, itp.,
 2. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania aplikacji,
 3. W celu korzystania z Usług, Użytkownik na własny koszt zobowiązany jest do zapewnienia sobie urządzenia elektronicznego pozwalającego na dostęp do sieci Internet, wraz z zainstalowaną najnowszą wersją przeglądarki (Chrome, Firefox, Internet Explorer), oraz konta poczty e-mail,
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo publikowanie reklam na Portalu e-cargo,
 5. Dobrowolne umieszczenie przez Usługobiorcę swojego wizerunku na Portalu e-cargo, stanowi jednocześnie zgodę na wykorzystywanie tegoż wizerunku przez Portal e-cargo w zakresie związanym z realizację świadczonej Usługi.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Treść przekazaną przez Użytkownika,
 7. Usługi są dostępne tylko na rzecz Użytkowników, którzy ukończyli 13 lat, pod warunkiem, że przepis obowiązującego powszechnie prawa nie stanowi inaczej.
 8. Usługodawca może dokonać przerwy technicznej w funkcjonowaniu Platformy, w celu zabezpieczenia danych, dokonywania napraw, ulepszeń i zmian,
 9. Usługodawca powiadomi Użytkowników o przerwie technicznej zamieszczając stosowny komunikat na portalu e-cargo, chyba że przerwa w funkcjonowaniu nastąpi z przyczyn niezależnych od Usługodawcy,
 10. Użytkownik wyraża zgodę na przerwę w funkcjonowaniu Platformy spowodowaną przerwą techniczną,
 11. Świadczenie przez Usługodawcę usług jest płatne według cennika usług zamieszczonego w zakładce „Cennik” http://platforma.cargo.edu.pl/cennik,
 12. Dostęp do usług stanie się aktywny po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Usługodawcy.

Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem, który nie odbył szkolenia może odstąpić od umowy na usługi płatne świadczone za pośrednictwem Portalu e-cargo bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Celem realizacji uprawnienia, Użytkownik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane na adres siedziby Usługodawcy.
 2. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem wyraża wolę rozpoczęcia realizację usługi za pośrednictwem Portalu e-cargo przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, winien złożyć na trwałym nośniku wyraźne oświadczenie zawierające takie żądanie.
 3. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w ust. 2 powyżej, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zamieszczono w zakładce „do pobrania” http://platforma.cargo.edu.pl/do

Reklamacje

 1. Reklamacje usług Usługobiorca może składać w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy, tj. GRUPA CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w (43-603) Jaworznie przy ul. Karola Darwina 17.
 2. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego zamieszczono w zakładce „do pobrania” http://platforma.cargo.edu.pl/do
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania żądania.
 4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkowników nie będących Konsumentami ograniczona jest do wysokości ceny usługi oraz nie obejmuje utraconych korzyści.

Dane osobowe i Cookies

 1. Dane osobowe podane przez Użytkownika w procesie rejestracji i składania zamówienia są przetwarzane przez Usługodawcę, który jest administratorem danych osobowych.
 2. Warunkiem dokonania rejestracji lub zamówienia usługi jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji lub procedurze składania zamówienia w celu ich realizacji i obsługi. Zgoda jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu rejestracji lub zamówienia usługi.
 3. Podawane przez Użytkownika Dane osobowe służą wyłącznie realizacji umowy na świadczenie usług.
 4. Dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim.
 5. W trakcie logowania Użytkownik podaje także hasło zabezpieczające konto Użytkownika. Hasło winno być strzeżone przez Użytkownika przed jego wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.
 6. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, adres ten będzie wykorzystywany w celach marketingowych przez Usługodawcę. Zgoda na otrzymywanie wiadomości poprzez e-mail może być w każdym czasie cofnięta.
 7. Portal e-cargo wykorzystuje Cookies oraz Google Analytics.
 8. Cookies nie zawierają jakichkolwiek Danych osobowych Użytkownika i służą wyłącznie identyfikacji jego przeglądarki internetowej, mającej na celu optymalizację działania Portalu e-cargo.
 9. Domyślne parametry Cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi Portalu e-cargo.
 10. Poziom ochrony przed Cookies Użytkownik może zmienić samodzielnie we własnej przeglądarce internetowej, nie wyłączając przy tym całkowitej blokady Cookies.
 11. Szczegółowe postanowienia na temat Cookies znajdują się w art. 173 oraz art. 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 ze zm.).
 12. W trakcie wizyty Użytkownika na Portalu e-cargo pobieraną są, w sposób automatyczny za pomocą usługi Google Analytics, następujące informacje:
  • adres IP oraz nazwa domeny;
  • używany typ przeglądarki internetowej;
  • typ systemu operacyjnego.
 13. Użytkownikowi przysługuje, zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.), z zachowaniem ograniczeń wynikających z art. 34 tejże ustawy, prawo do kontroli przetwarzania Danych osobowych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych.
 14. Użytkownikowi w szczególności przysługuje prawo do:
  • uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór danych istnieje oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy;
  • uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Danych osobowych zawartych w takim zbiorze;
  • uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze Danych osobowych dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych Danych osobowych;
  • uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą Danych osobowych jej dotyczące, chyba że Usługodawca jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
  • uzyskania informacji o sposobie udostępniania Danych osobowych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Dane te są udostępniane;
  • uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych;
  • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania Danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
  • wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Spółka zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej Danych osobowych innemu administratorowi danych;
  • wniesienia do Spółki żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej  z naruszeniem art. 26a ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych. 

Działania niedozwolone

 1. Użytkownik nie może korzystać z Portalu e-cargo w celu niezgodnym z prawem lub z Regulaminem w szczególności:
  • dla realizacji jakichkolwiek niezgodnych z prawem celów,
  • w sposób, który może zostać zidentyfikowany, jako spamowanie,
  • włamywanie się do serwisu, skanowanie lub testowanie podatności systemu lub sieci na naruszenia lub obejścia środków bezpieczeństwa i uwierzytelniania,
  • działania, które prowadzą do celowego przeciążenia Portalu,
  • publikowanie treści, do których użytkownik nie ma praw lub naruszających prawa osób trzecich,
  • publikowania treści nieprawdziwych i/lub niezgodnych z przyjętymi normami społecznymi i przepisami prawa: pomówienia, treści obraźliwe, dyskryminujące, obsceniczne, poufne, zawierające wirusy lub linki prowadzące do wirusów, itp.,
  • kopiowanie dla celów innych niż własnego podnoszenia wiedzy treści dostępnych na platformie, w szczególności kopiowanie treści dla celów komercyjnych.

Postanowienia końcowe

 1. W wypadku gdy jakiekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne bądź nieskuteczne, pozostałe postanowień niniejszego Regulaminu pozostają w mocy. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowanie będzie miała zasada, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia oraz Regulaminu jako całości.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mniej korzystne dla Konsumentów niż przepisy obowiązującego prawa nie obowiązują w stosunkach z Konsumentami, a w ich miejsce stosuje się przepisy korzystniejsze, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) lub inne właściwe przepisy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będącym Konsumentem, poddane są właściwym sądom powszechnym. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem nie będącym Konsumentem, poddane są sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Usługodawcy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili publikacji ich na Portalu e-cargo w zakładce Regulamin, z tym zastrzeżeniem, że dla umów na świadczenie usług zawartych przed publikacją zmian, obowiązują dotychczasowe postanowienia Regulaminu. W przypadku Użytkowników, którzy posiadają zarejestrowane Konto, zostaną oni powiadomieni o zmianach oraz możliwości ich akceptacji bądź odmowy akceptacji, przy pierwszym logowaniu, licząc od chwili publikacji zmian.
MISJA GRUPY CARGO

“Misją Grupy CARGO jest innowacyjny i zrównoważony rozwój w branży szkoleniowej, zapewniający stały i długofalowy wzrost wartości organizacji oraz wspieranie rozwoju klienta biznesowego i indywidualnego. Będąc liderem szkoleń transportowych i jedynym ODTJ-em w woj. śląskim dbamy o wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

PARTNERZY

Zapisz się do naszego newslettera - będziesz otrzymywać najświeższe informacje o aktualnej ofercie oraz promocjach
GRUPA CARGO

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
43-603 Jaworzno, ul. K. Darwina 17
NIP 632-200-86-83

DANE KONTAKTOWE

tel.: +48 32 413 88 00
fax: +48 32 413 88 11

Email: biuro(at)cargo.edu.pl


BIURO OBSŁUGI KLIENTA - GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek 8:00 - 16:00

Środa 8:00 - 18:00

GODZINY PRACY PRACOWNIKÓW BIUROWYCH

Poniedziałek - Piątek 8:00 -16:00