Psychologia Transportu - studia podyplomowe

Studia podyplomowe: Psychologia transportuAdresaci

Studia podyplomowe „Psychologia transportu” kierowane są do osób posiadających tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia, chcących zdobyć umiejętności i uprawnienia prowadzenia badań psychologicznych osób kierujących pojazdami zgodnie z art. 124 ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. („Prawo o ruchu drogowym” Dz. U. z 2003 r. nr 58, poz. 515 z późniejszymi zmianami) oraz pragnących uzyskać uprawnienia do prowadzenia kursów edukacyjnych z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych na drogach i pełnienia funkcji biegłego sadowego z zakresu psychologii transportu. (art. 87 Ustawa z 5 stycznia 2011, Dz. U. z 2011 nr 30 poz. 151).

Cel studiów

Studia mają na celu przygotowanie psychologów do uzyskania umiejętności umożliwiających wpisanie do ewidencji uprawnionych psychologów w zakresie przeprowadzania badań kierowców oraz tworzenia i wdrażania programów zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Wiedza zdobyta na studiach podyplomowych pozwoli na:

 • Profesjonalne przeprowadzanie badań kierowców.
 • Orzekanie o predyspozycjach psychicznych niezbędnych do wykonywania określonych zadań osób prowadzących pojazdy.
 • Prowadzenie działalności psychoedukacyjnej i szkoleń dla kierowców naruszających przepisy i zasady obowiązujące w ruchu drogowym mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Wpis na listę biegłych sądowych z obszaru psychologii transportu.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej wykonującej badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r .
 • Skorzystanie przez słuchaczy z pomocy TUTORA nie tylko przez okres studiów, ale również przez 6 miesięcy w przypadku absolwentów rozpoczynających działalność własną.
 • Lepsze przygotowanie do wykonywania zawodu i badań naukowych poprzez zajęcia z wykorzystaniem infrastruktury Grupy CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz z wykorzystaniem pracowni psychologii transportu na terenie całej Polski.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów będzie dobrze przygotowany do: przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu; kierujących pojazdami, kandydatów na instruktora i instruktorów nauki jazdy; kandydatów na egzaminatora i egzaminatorów; sprawców wypadków drogowych; kierowców, którym zostało zatrzymane prawo jazdy za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości; kierowców, którym zostało zatrzymane prawo jazdy za przekroczenie limitu punktów karnych.

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu współczesnej psychologii transportu oraz uprawnienie do ubiegania się o wpis do ewidencji uprawnionych psychologów wykonujących badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu. Ewidencję prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ;(na podstawie art. 124 ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – „Prawo o ruchu drogowym” Dz. U. z 2003 r. nr 58, poz. 515z późniejszymi zmianami).

Absolwent zdobędzie również umiejętności umożliwiające wpis na listę biegłych sądowych z obszaru psychologii transportu oraz dzięki zajęciom z zakresu przedsiębiorczości i opiece Tutora będzie przygotowany do prowadzenia pracowni psychologicznej wykonującej badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.

Uzyskane kwalifikacje

Zgodnie z USTAWĄ o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. rozdział 13 uzyskane kwalifikacje uprawniają absolwenta do:

 • Wpisu na listę Marszałka Województwa psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań kierujących pojazdami. Art. 82.
 • Prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej wykonującej badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu Art. 85.
 • Przeprowadzania psychologicznych badań instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, kandydatów na instruktorów i egzaminatorów, a także orzekania o predyspozycjach psychicznych niezbędnych do wykonywania określonych zadań.
 • Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie również możliwość ubiegania się o wpis na listę biegłych sądowych z obszaru psychologii transportu.
 • Prowadzenia działalności, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. do tworzenia i wdrażania programów szkoleń psychoedukacyjnych dla kierowców naruszających przepisy i zasady obowiązujące w ruchu drogowym.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia proponowane w ramach Studiów podyplomowych Psychologii Transportu prowadzone będą przez pracowników naukowo-dydaktycznych i psychologów praktyków posiadających długoletnie doświadczenie w zakresie orzecznictwa i diagnostyki w zakresie psychologii transportu.

Studia z psychologii transportu prowadzane będą we współpracy Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu z Grupą CARGO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., która jest liderem w zakresie szkoleń transportowych w Polsce. Szkoli kierowców od blisko 25 lat. Od 2011 roku Grupa CARGO przeszkoliła ponad 25 000 kierowców z wykorzystaniem mobilnych symulatorów jazdy, co stanowi przeszło 25% kierowców zawodowych wchodzących na polski rynek.

Firma posiada jako jeden z kilku podmiotów w Europie dysponuje 6-stopniowym mobilnym symulatorem jazdy w warunkach specjalnych samochodem ciężarowym i autobusem wykorzystującym nowoczesne technologie.

Grupa CARGO posiada własną w pełni wyposażoną pracownię psychologiczną, w której przeprowadzane są badania kandydatów na kierowców, kierowców oraz operatorów maszyn.

Firma współpracuje z 300 Ośrodkami Szkolenia Kierowców, w tym z 18 Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego.

Grupa CARGO od lat promuje bezpieczeństwo ruchu drogowego, wielokrotnie organizując ogólnopolskie pokazy i eventy wykorzystujące symulatory jazdy, zderzeń, dachowania, alkogogle i inne. W 2015 roku w firmie został powołany dział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który ściśle współpracuje z instytucjami odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na polskich drogach m.in. z Policją, Inspektoratem Transportu Drogowego, Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie, czy też Stowarzyszeniem Na Drodze.

Współpraca Wyższej Szkoły Humanitas z Grupy CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. pozwoli na upraktycznienie studiów poprzez możliwość wykorzystania infrastruktury i laboratoriów badań psychomotorycznych.

Wyróżnikiem naszych studiów jest:

 • Indywidualne podejście do każdego słuchacza i opieka Tutora, który pozwoli odnaleźć i rozwinąć potencjał każdego z uczestników.
 • Praktyczny i zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi program, pozwalający na zdobycie profesjonalnych umiejętności gwarantujący zarówno pracę w firmach jaki prowadzenie własnej działalności gospodarczej w obszarze badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.
 • Dostosowanie treści uwzględniających projekty zmian przepisów prawnych.
 • Wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna, składająca się z pracowników naukowych i praktyków, którzy będą służyć pomocą nie tylko w trakcie studiów, ale również po ich zakończeniu.
 • Realizacja części zajęć/wykładów poprzez platformę edukacyjną działającą on-line. Platforma umożliwia uczestnictwo w zajęciach, w dowolnej lokalizacji i strefie czasowej.
 • Zajęcia praktyczne wykorzystujące infrastrukturę Grupy CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. to jest:
  • Mobilny symulator jazdy samochodem ciężarowym i autobusem w warunkach specjalnych,
  • Symulator zderzeń,
  • Symulator dachowania,
  • Alkogogle,
  • Refleksomierz,
  • Okulograf,
  • Symulator airbag.

oraz laboratoria badań psychomotorycznych na terenie całej Polski.

Kontakt

Grupa CARGO Sp. z o.o. Sp. k.
Dział Szkoleń

Tel.: +48 32 413 88 51
Tel. kom.: +48 784 065 943
E-mail: rekrutacjastudia@cargo.edu.pl

Instytut Psychologii
Wyższa Szkoła Humanitas

Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Psychologii WSH
Marta Adamczyk
Tel. kom.: +48 696 778 859

 

 

Zgodnie art. 23 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GRUPA CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie o ofertę szkoleniową. Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest GRUPA CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!